Yksityisyydensuoja

TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä

AFM-Forest Oy (Y-tunnus 0935476-1)
Hakkutie 3, 40320 Jyväskylä
Puh. +358 20 765 90 50
Sähköposti: sales@afm-forest.fi

Yhteyshenkilö

Jari Lääperi
Hakkutie 3, 40320 Jyväskylä
Puh. +358 20 765 90 62
sähköposti jari.laaperi@afm-forest.fi

Asiakasrekisterit sisältävät asiakkaan / yrityksen nimen, osoitteen, y-tunnuksen, yhteyshenkilön nimen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen

  • AFM-Forest Oy:n asiakasrekisteri
  • Mototarvikkeet.fi asiakasrekisteri

Asiakastietoihin liittyvien henkilötietoja käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste:          

Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi sekä soveltuvin osin rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella tilausten, yhteydenottojen, asioinnin, markkinoinnin, raportoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä ja mahdollistamiseksi.

Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja sekä sijaintitietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi. Hen­kilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämisen, tapahtumiin sekä muihin markkinointitoimenpitei­siin osallistumisen yhteydessä.

Henkilötietojen säilytysaika ja paikka:

  • Asiakas- ja toimittajarekistereihin sisältyviä henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin liiketoimintaa ko. asiakkaan tai toimittajan kanssa on. Henkilötietoja päivitetään tarvittaessa.
  • Kirjanpitoaineistoa säilytetään laissa säädetyn ajan, jonka jälkeen se tuhotaan asianmukaisesti.
  • Asiakas- ja toimittajarekisterit ovat omalla palvelimella lukitussa tilassa AFM-Forest Oy:n osoitteessa Hakkutie 3, 40320 Jyväskylä.
  • Aineistoa, joka sisältää henkilöstöä koskevia henkilötietoja säilytetään lukitussa tilassa AFM-Forest Oy:n osoitteessa Hakkutie 3, 40320 Jyväskylä. Aineistoa säilytetään laissa säädetyn ajan, jonka jälkeen se tuhotaan asianmukaisesti.
  • Mikäli asiakas haluaa asiakastietonsa poistettavaksi rekisteristämme, tulee hänen ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme tietojen poistamiseksi: Puh. 020 765 9055 tai sähköpostilla kauppa@mototarvikkeet.fi

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas- ja toimittajarekistereihin sisältyvät tiedot on saatu asiakkailta ja tavarantoimittajilta itseltään.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteritietoja voidaan jakaa organisaation sisällä. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. AFM-Forest Oy:n oma palvelin on lukitussa tilassa yrityksen osoitteessa Hakkutie 3, 40320 Jyväskylä. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet sekä tunnistau­tumiseen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Luvaton pääsy palvelimelle estetään palomuurin ja teknisen suojautumisen avulla. Reki­steritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeut­ta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Henkilöllä on oikeus tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua, mitä tietoja hänestä on rekisterissä.  Pyyntö tulee suorittaa kir­jallisena rekisterinpitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin.  Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, on hänellä oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa ilman, että tämä vaikuttaa suostumuksen perusteella, ennen sen peruuttamista,  suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Valituksen henkilötiedon käsittelystä voi tehdä valvontaviranomaiselle.